AROUNDOFUS.COM

แผ่นดินไหว (earthquake) : ภัยธรรมชาติที่น่ากลัวที่สุด

แผ่นดินไหว

แผ่นดินไหว (earthquake) คืออะไร

แผ่นดินไหว (earthquake) คือ ปรากฏการณ์ธรรมชาติที่เกิดจากการเคลื่อนที่ของแผ่นเปลือกโลก (แผ่นธรณีภาค) ทำให้เกิดการเคลื่อนตัวของชั้นหินขนาดใหญ่เลื่อน เคลื่อนที่ หรือแตกหักและเกิดการโอนถ่ายพลังงานศักย์ ผ่านในชั้นหินที่อยู่ติดกัน พลังงานศักย์นี้อยู่ในรูปคลื่นไหวสะเทือน

แผ่นดินไหวสามารถเกิดขึ้นได้หลายสาเหตุ

  • การเคลื่อนที่ของแผ่นเปลือกโลก แผ่นเปลือกโลกของโลกประกอบไปด้วยแผ่นธรณีภาคขนาดใหญ่ 20 แผ่น แผ่นธรณีภาคเหล่านี้เคลื่อนที่อยู่ตลอดเวลา ส่งผลให้เกิดรอยเลื่อน (fault) บริเวณรอยต่อของแผ่นเปลือกโลก รอยเลื่อนเหล่านี้สามารถเกิดการเคลื่อนตัวได้ ส่งผลให้เกิดแผ่นดินไหว
  • การปะทุของภูเขาไฟ การปะทุของภูเขาไฟสามารถก่อให้เกิดแผ่นดินไหวได้ เนื่องจากแรงดันของ magma ที่เคลื่อนตัวขึ้นสู่พื้นผิวโลก ส่งผลให้ชั้นหินที่อยู่รอบๆ เกิดการแตกหักและเกิดแผ่นดินไหว
  • การระเบิด การระเบิดขนาดใหญ่ เช่น การทดลองระเบิดนิวเคลียร์ การระเบิดของเหมืองแร่ หรือการระเบิดของอุกกาบาต สามารถก่อให้เกิดแผ่นดินไหวได้ เนื่องจากแรงระเบิดส่งผลให้ชั้นหินที่อยู่รอบๆ เกิดการแตกหักและเกิดแผ่นดินไหว

แผ่นดินไหวส่งผลกระทบอะไรกับเรา

แผ่นดินไหวสามารถส่งผลกระทบต่อผู้คนได้หลากหลายรูปแบบ ขึ้นอยู่กับความรุนแรงของแผ่นดินไหว ตัวอย่างเช่น แผ่นดินไหวอาจทำให้เกิดอาคารถล่ม ส่งผลให้มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจำนวนมาก แผ่นดินไหวอาจทำให้เกิดน้ำท่วมขัง ส่งผลให้ผู้คนต้องอพยพออกจากที่อยู่อาศัย แผ่นดินไหวอาจทำให้เกิดไฟไหม้ ส่งผลให้ทรัพย์สินเสียหาย แผ่นดินไหวอาจทำให้เกิดสึนามิ ส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อชายฝั่งทะเล

แผ่นดินไหวสามารถส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจได้เช่นกัน ตัวอย่างเช่น แผ่นดินไหวอาจทำให้โครงสร้างพื้นฐานเสียหาย ส่งผลให้การผลิตสินค้าและบริการลดลง ส่งผลให้เศรษฐกิจชะลอตัว

แผ่นดินไหวสามารถส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของผู้คนได้เช่นกัน ตัวอย่างเช่น แผ่นดินไหวอาจทำให้ผู้คนต้องอพยพออกจากที่อยู่อาศัย ส่งผลให้ต้องย้ายถิ่นฐานไปยังพื้นที่อื่น แผ่นดินไหวอาจทำให้ผู้คนต้องสูญเสียทรัพย์สินและที่อยู่อาศัย ส่งผลให้สูญเสียความมั่นคงทางสังคมและเศรษฐกิจ

การป้องกันแผ่นดินไหวเป็นสิ่งสำคัญยังไง ?

การป้องกันแผ่นดินไหวเป็นสิ่งสำคัญ สามารถทำได้หลายวิธี เช่น การติดตามข่าวสารเกี่ยวกับแผ่นดินไหวอยู่เสมอ การเตรียมแผนรับมือแผ่นดินไหว การปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ การสร้างจิตสำนึกเกี่ยวกับแผ่นดินไหว เป็นต้น

อ่านต่อ >>

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง :
ภัยธรรมชาติ (Natural Disaster)

  1. วาตภัย (Windstorm) : ภัยธรรมชาติซึ่งเกิดจากพายุลมแรง
  2. อุทกภัย (flood) : ภัยธรรมชาติที่เกิดจากน้ำ
  3. ภัยแล้ง (drought) : ภาวะที่ปริมาณฝนตกต่ำกว่าค่าปกติหรือฝนไม่ตกตามฤดูกาล

แหล่งที่มา