AROUNDOFUS.COM

ภัยแล้ง (Drought) : ผลจากการตัดไม่ทำลายป้า

ภัยแล้ง

ภัยแล้ง (Drought) คืออะไร

ภัยแล้ง (drought) คือ ภัยธรรมชาติที่เกิดจากการขาดแคลนน้ำ ส่งผลให้เกิดสภาพแห้งแล้ง ภัยแล้งสามารถเกิดขึ้นได้หลายสาเหตุ ได้แก่

  • ฝนตกน้อย ฝนตกน้อยกว่าค่าปกติเป็นระยะเวลานาน ส่งผลให้ปริมาณน้ำในแม่น้ำลำคลอง หนองบึง และแหล่งน้ำธรรมชาติอื่นๆ ลดลง
  • น้ำระเหยสูง อุณหภูมิและความชื้นในอากาศสูง ส่งผลให้น้ำระเหยออกจากพื้นดินและแหล่งน้ำธรรมชาติอย่างรวดเร็ว
  • การใช้ประโยชน์ที่ดิน การใช้ประโยชน์ที่ดินที่ไม่เหมาะสม เช่น การบุกรุกพื้นที่ป่าไม้ การแผ้วถางป่า เพื่อการเกษตรหรืออุตสาหกรรม ส่งผลให้พื้นที่สีเขียวลดลง ความสามารถในการกักเก็บน้ำลดลง

ภัยแล้ง (drought) ส่งผลกระทบอย่างไร ?

ภัยแล้งสามารถส่งผลกระทบต่อผู้คนได้หลากหลายรูปแบบ ขึ้นอยู่กับระดับความรุนแรงของภัยแล้ง ตัวอย่างเช่น ภัยแล้งอาจทำให้เกิดสภาพแห้งแล้ง ส่งผลให้พืชผลเสียหาย สัตว์น้ำขาดแคลน น้ำดื่มและน้ำใช้ขาดแคลน เกิดไฟป่า เกิดโรคระบาด เป็นต้น

  • ภัยแล้งสามารถส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจได้เช่นกัน ตัวอย่างเช่น ภัยแล้งอาจทำให้ผลผลิตทางการเกษตรลดลง ส่งผลให้ราคาสินค้าเกษตรสูงขึ้น นอกจากนี้ ภัยแล้งอาจทำให้โครงสร้างพื้นฐานเสียหาย ส่งผลให้การผลิตสินค้าและบริการลดลง ส่งผลให้เศรษฐกิจชะลอตัว
  • ภัยแล้งสามารถส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของผู้คนได้เช่นกัน ตัวอย่างเช่น ภัยแล้งอาจทำให้ผู้คนต้องอพยพออกจากที่อยู่อาศัย ส่งผลให้ต้องย้ายถิ่นฐานไปยังพื้นที่อื่น ภัยแล้งอาจทำให้ผู้คนต้องสูญเสียทรัพย์สินและที่อยู่อาศัย ส่งผลให้สูญเสียความมั่นคงทางสังคมและเศรษฐกิจ

การป้องกันภัยแล้งเป็นสิ่งสำคัญ สามารถทำได้หลายวิธี เช่น การติดตามข่าวสารเกี่ยวกับภัยแล้งอยู่เสมอ การเตรียมแผนรับมือภัยแล้ง การปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ การสร้างจิตสำนึกเกี่ยวกับภัยแล้ง เป็นต้น

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง :
สิ่งแวดล้อม
ภัยธรรมชาติ (Natural Disaster)

  1. วาตภัย (Windstorm) : ภัยธรรมชาติซึ่งเกิดจากพายุลมแรง
  2. อุทกภัย (flood) : ภัยธรรมชาติที่เกิดจากน้ำ
  3. แผ่นดินไหว (earthquake) : ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดจากการเคลื่อนที่ของแผ่นเปลือกโลก