AROUNDOFUS.COM

สิ่งแวดล้อม (Environment) : ทุกสิ่งทุกอย่างรอบตัวเรา

สิ่งแวดล้อม

สิ่งแวดล้อม (Environment) ทุกอย่างที่อยู่รอบตัวเรา ทั้งสิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิต ประกอบด้วย อากาศที่เราหายใจ น้ำที่เราดื่ม ดินที่เราอาศัยอยู่ พืชและสัตว์ที่อาศัยอยู่บนโลกของเรา สิ่งแวดล้อมยังรวมถึงพลังธรรมชาติที่หล่อหลอมโลกของเรา เช่น ดวงอาทิตย์ ลม และฝน

สิ่งแวดล้อมมีความสำคัญต่อชีวิต เป็นแหล่งที่มาของอากาศ น้ำ อาหาร และที่พักพิงที่เราจำเป็นต้องดำรงชีวิต นอกจากนี้ยังรองรับพืชและสัตว์ที่เราพึ่งพาเป็นแหล่งอาหารและทรัพยากรอื่นๆ

สิ่งแวดล้อมเปราะบางและเสียหายได้ง่าย กิจกรรมของมนุษย์ เช่น การปนเปื้อนและการตัดไม้ทำลายป่า สามารถส่งผลกระทบทำลายล้างต่อสิ่งแวดล้อม สิ่งสำคัญคือต้องปกป้องสิ่งแวดล้อมเพื่ออนาคตของมนุษยชาติ

สิ่งที่เราสามารถทำได้เพื่อปกป้องสิ่งแวดล้อม

สิ่งแวดล้อม
 • ลดการบริโภคพลังงานและทรัพยากร
 • รีไซเคิลและย่อยสลาย
 • ประหยัดน้ำ
 • ปลูกต้นไม้
 • สนับสนุนธุรกิจที่ยั่งยืน
 • มีส่วนร่วมในการรณรงค์ด้านสิ่งแวดล้อม

โดยการดำเนินการตามขั้นตอนเหล่านี้ เราสามารถช่วยสร้างสภาพแวดล้อมที่สะอาด สุขภาพดี และยั่งยืนสำหรับทุกคน

ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เราเผชิญอยู่ในปัจจุบัน

สิ่งแวดล้อม
 • การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
 • มลพิษทางอากาศ
 • มลพิษทางน้ำ
 • การทำลายป่า
 • ภาวะโลกร้อน
 • การสูญเสียที่อยู่อาศัย
 • การสูญพันธุ์ของสิ่งมีชีวิต

ปัญหาเหล่านี้เกิดจากกิจกรรมของมนุษย์ และกำลังส่งผลกระทบทำลายล้างต่อสิ่งแวดล้อม เราจำเป็นต้องดำเนินการอย่างเร่งด่วนเพื่อแก้ไขปัญหาเหล่านี้ มิฉะนั้น เราจะเผชิญกับผลที่ตามมาที่เลวร้ายยิ่งกว่าในอนาคต

เพิ่มเติม

การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (environmental conservation) คือ การกระทำใดๆ ที่ช่วยปกป้องสิ่งแวดล้อมจากความเสียหายหรือการทำลาย

ปัญหาสิ่งแวดล้อม (environmental problem) คือ ปัญหาที่เกิดจากกิจกรรมของมนุษย์และส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เช่น มลพิษ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การทำลายป่า เป็นต้น