AROUNDOFUS.COM

ปัญหาสิ่งแวดล้อม (environmental problems)

ปัญหาสิ่งแวดล้อม

ปัญหาสิ่งแวดล้อม คืออะไร (environmental problems)

ปัญหาสิ่งแวดล้อม (environmental problems) หมายถึง สภาพหรือปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในสิ่งแวดล้อม ซึ่งส่งผลกระทบต่อมนุษย์ สัตว์ พืช และระบบนิเวศ ปัญหาสิ่งแวดล้อมสามารถแบ่งออกเป็นประเภทต่างๆ ได้ดังนี้

 • ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติ เช่น การขาดแคลนทรัพยากรธรรมชาติ การปนเปื้อนทรัพยากรธรรมชาติ การทำลายทรัพยากรธรรมชาติ เป็นต้น
 • ปัญหามลพิษ เช่น มลพิษทางอากาศ มลพิษทางน้ำ มลพิษทางเสียง มลพิษทางขยะ เป็นต้น
 • ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เช่น ภาวะโลกร้อน การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภัยธรรมชาติ เป็นต้น
 • ปัญหาอื่นๆ เช่น การทำลายสัตว์ป่า การสูญพันธุ์ของพืชพรรณ การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ เป็นต้น

ปัญหาสิ่งแวดล้อมเกิดขึ้นจากปัจจัยต่างๆ มากมาย เช่น กิจกรรมของมนุษย์ การขยายตัวของประชากร การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เป็นต้น ปัญหาสิ่งแวดล้อมส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของมนุษย์ในหลายด้าน เช่น สุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม เป็นต้น

ปัญหาสิ่งแวดล้อม
ขอบคุณรูปภาพจาก : canva

ปัญหาสิ่งแวดล้อม ในปัจจุบันของเรา

ปัญหาสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันมีความสำคัญมากขึ้นกว่าในอดีต เนื่องจากกิจกรรมของมนุษย์ในปัจจุบันส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างรุนแรง ไม่ว่าจะเป็นการทำลายป่า การปล่อยมลพิษ การบริโภคที่มากเกินไป เป็นต้น ส่งผลให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมมากมาย เช่น ภาวะโลกร้อน การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มลพิษทางอากาศ มลพิษทางน้ำ ภัยธรรมชาติ เป็นต้น

ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่พบได้บ่อยในปัจจุบัน

 • ภาวะโลกร้อน เกิดจากก๊าซเรือนกระจกที่สะสมในชั้นบรรยากาศมากเกินไป ส่งผลให้อุณหภูมิโลกสูงขึ้น ส่งผลให้เกิดผลกระทบต่างๆ เช่น ภัยแล้ง น้ำท่วม พายุรุนแรง เป็นต้น
 • มลพิษทางอากาศ เกิดจากสารพิษหรือสารปนเปื้อนต่างๆ ในอากาศ ส่งผลให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพ เช่น โรคทางเดินหายใจ โรคหัวใจและหลอดเลือด เป็นต้น
 • มลพิษทางน้ำ เกิดจากสารพิษหรือสารปนเปื้อนต่างๆ ในน้ำ ส่งผลให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพ เช่น โรคท้องร่วง โรคบิด เป็นต้น
 • การขาดแคลนน้ำ เกิดจากปัจจัยต่างๆ เช่น การขยายตัวของประชากร การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เป็นต้น
 • การทำลายป่าไม้ เกิดจากปัจจัยต่างๆ เช่น การลักลอบตัดไม้ การขยายพื้นที่การเกษตร เป็นต้น
 • การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ เกิดจากปัจจัยต่างๆ เช่น การทำลายถิ่นที่อยู่อาศัย การล่าสัตว์ การขยายตัวของประชากร เป็นต้น

นอกจากนี้ ยังมีปัญหาสิ่งแวดล้อมอื่นๆ ที่พบได้ในปัจจุบัน เช่น ปัญหาขยะล้นเมือง ปัญหามลพิษทางเสียง ปัญหามลพิษทางขยะอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น

แนวทางการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน

 • การลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ เช่น การใช้พลังงานอย่างประหยัด การใช้น้ำอย่างคุ้มค่า การใช้กระดาษอย่างประหยัด เป็นต้น
 • การลดมลพิษ เช่น การใช้พลังงานสะอาด การใช้รถยนต์ไฟฟ้า การแยกขยะรีไซเคิล เป็นต้น
 • การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ เช่น การอนุรักษ์ป่าไม้ การอนุรักษ์แหล่งน้ำ การอนุรักษ์สัตว์ป่า เป็นต้น

ความร่วมมือกันแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งสำคัญ เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมให้คงสภาพที่ดี เป็นประโยชน์ต่อคนรุ่นปัจจุบันและรุ่นต่อไป

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง :

เว็บไซต์สิ่งแวดล้อม