AROUNDOFUS.COM

ภัยธรรมชาติ (Natural Disaster)

ภัยธรรมชาติ

ภัยธรรมชาติ (Natural Disaster) คืออะไร มีอะไรบ้าง ?

ภัยธรรมชาติ (Natural Disaster) คือ ภัยอันตรายที่เกิดจากปรากฏการณ์ทางธรรมชาติหรือกระบวนการทางธรรมชาติ ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิต ทรัพย์สิน สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจ ภัยธรรมชาติสามารถแบ่งออกได้เป็นหลายประเภท ขึ้นอยู่กับสาเหตุและลักษณะของภัยที่เกิดขึ้น ดังนี้

 1. วาตภัย (Windstorm) : ภัยธรรมชาติซึ่งเกิดจากพายุลมแรง
 2. อุทกภัย (flood) : ภัยธรรมชาติที่เกิดจากน้ำ
 3. ภัยแล้ง (drought) : ภาวะที่ปริมาณฝนตกต่ำกว่าค่าปกติหรือฝนไม่ตกตามฤดูกาล
 4. แผ่นดินไหว (earthquake) : ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดจากการเคลื่อนที่ของแผ่นเปลือกโลก
 5. แผ่นดินถล่ม (landslide) : ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดจากการเคลื่อนตัวของมวลดินหรือหินลงมาตามลาดเขาหรือเนินเขา
 6. ภูเขาไฟระเบิด (volcanic eruption) : ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดจากการปะทุของภูเขาไฟ
 7. ไฟป่า (wildfire) : ไฟไหม้ที่เกิดขึ้นในบริเวณที่มนุษย์ไม่ได้อยู่อาศัยหรือควบคุม
 8. อากาศแปรปรวน (extreme weather) : สภาพอากาศที่รุนแรงหรือผิดปกติกว่าปกติ
 9. โรคระบาด (epidemic) : การแพร่ระบาดของโรคที่เกิดจากเชื้อโรคหรือไวรัส

ภัยธรรมชาติ แบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ

ภัยธรรมชาติที่เกิดจากสาเหตุภายในโลก ได้แก่ แผ่นดินไหว แผ่นดินถล่ม ภูเขาไฟระเบิด และสึนามิ ภัยธรรมชาติเหล่านี้เกิดจากแรงภายในโลก เช่น การเคลื่อนที่ของแผ่นเปลือกโลก การปะทุของภูเขาไฟ และการเกิดสึนามิ

ภัยธรรมชาติที่เกิดจากสาเหตุภายในโลก

ภัยธรรมชาติ

ภัยธรรมชาติที่เกิดจากปัจจัยที่เกิดขึ้นภายในโลก เช่น การเคลื่อนที่ของแผ่นเปลือกโลก การปะทุของภูเขาไฟ และการเกิดสึนามิ ภัยธรรมชาติเหล่านี้เกิดขึ้นจากพลังงานภายในโลก เช่น แรงดันความร้อนภายในโลก แรงโน้มถ่วงของโลก และแรงดึงดูดของโลก

คำว่า “ภายในโลก”

ในที่นี้ หมายถึง บริเวณที่อยู่ระหว่างพื้นผิวโลกและแกนกลางโลก บริเวณนี้ประกอบด้วยชั้นหินต่างๆ ที่ซ้อนทับกันอยู่ ชั้นหินเหล่านี้เคลื่อนที่อยู่ตลอดเวลา ทำให้เกิดแรงดันและความร้อนสะสมภายในโลก เมื่อแรงดันและความร้อนสะสมมากพอ จะทำให้เกิดการระเบิดของภูเขาไฟ แผ่นดินไหว และสึนามิ
 • แผ่นดินไหว (earthquake) : ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดจากการเคลื่อนที่ของแผ่นเปลือกโลก
 • แผ่นดินถล่ม (landslide) : ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดจากการเคลื่อนตัวของมวลดินหรือหินลงมาตามลาดเขาหรือเนินเขา
 • ภูเขาไฟระเบิด (volcanic eruption) : ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดจากการปะทุของภูเขาไฟ
 • สึนามิ (tsunami) : คลื่นขนาดใหญ่ที่เกิดขึ้นจากแผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด หรือการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำทะเล

ภัยธรรมชาติที่เกิดจากสาเหตุภายนอกโลก

ภัยธรรมชาติ

ภัยธรรมชาติที่เกิดจากปัจจัยที่เกิดขึ้นนอกโลก เช่น การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ กิจกรรมของมนุษย์ และโรคระบาด ภัยธรรมชาติเหล่านี้เกิดขึ้นจากปัจจัยภายนอกโลก เช่น รังสีจากดวงอาทิตย์ พลังงานลม ฝุ่นละออง และเชื้อโรค

คำว่า “ภายนอกโลก”

ในที่นี้ หมายถึง บริเวณที่อยู่นอกโลก เช่น บรรยากาศโลก อวกาศ และดาวเคราะห์อื่นๆ บริเวณนี้ได้รับผลกระทบจากปัจจัยต่างๆ เช่น รังสีจากดวงอาทิตย์ พลังงานลม ฝุ่นละออง และเชื้อโรค

นอกจากนี้ ภัยธรรมชาติยังสามารถแบ่งออกเป็นประเภทต่างๆ ตามความรุนแรงได้อีกด้วย เช่น ภัยธรรมชาติรุนแรง ภัยธรรมชาติปานกลาง และภัยธรรมชาติเล็กน้อย

 • วาตภัย (Windstorm) : ลมแรงที่เกิดจากการเคลื่อนที่ของอากาศร้อนและอากาศเย็น พายุสามารถแบ่งออกได้เป็นประเภทย่อยๆ ตามความรุนแรงของลม เช่น พายุหมุนเขตร้อน พายุไต้ฝุ่น พายุเฮอริเคน และพายุดีเปรสชั่น
 • อุทกภัย (flood) : พื้นที่ที่มีน้ำปกคลุมเป็นบริเวณกว้าง น้ำท่วมสามารถแบ่งออกได้เป็นประเภทย่อยๆ ตามสาเหตุการเกิด เช่น น้ำท่วมฉับพลัน น้ำท่วมตามฤดูกาล และน้ำท่วมจากทะเล
 • ภัยแล้ง (drought) : ภาวะที่ปริมาณน้ำฝนไม่เพียงพอต่อความต้องการ ภัยแล้งสามารถก่อให้เกิดความเสียหายต่อการเกษตร เศรษฐกิจ และสังคม
 • อากาศแปรปรวน (extreme weather) : สภาพอากาศที่รุนแรงหรือผิดปกติกว่าปกติ อากาศแปรปรวนสามารถก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน โดยอาจทำให้เกิดพายุ ฝนตกหนัก น้ำท่วม อากาศหนาวจัด อากาศร้อนจัด และพายุทราย
 • โรคระบาด (epidemic) คือ การแพร่ระบาดของโรคที่เกิดจากเชื้อโรคหรือไวรัส โรคระบาดสามารถก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเป็นอย่างมาก โดยอาจทำให้ผู้คนเสียชีวิตหรือบาดเจ็บเป็นจำนวนมาก ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจและสังคม

ภัยธรรมชาติเหล่านี้สามารถก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิต ทรัพย์สิน สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจได้เป็นอย่างมาก ดังนั้น การเตรียมพร้อมรับมือกับภัยธรรมชาติจึงเป็นสิ่งที่สำคัญ ประชาชนทุกคนควรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภัยธรรมชาติและแนวทางการป้องกันตนเอง เพื่อให้สามารถเอาชีวิตรอดได้อย่างปลอดภัยเมื่อเกิดภัยธรรมชาติขึ้น

เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับ ภัยธรรมชาติ

10 อันดับ เหตุการภัยธรรมชาติที่ร้ายแรงที่สุด
10 อันดับเหตุการณ์วาตภัยที่รุนแรงที่สุดในโลก
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (environmental conservation)