AROUNDOFUS.COM

สิ่งแวดล้อมทางสังคม (Social environment)

สิ่งแวดล้อมทางสังคม

สิ่งแวดล้อมทางสังคม (social environment) คือ สิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการกระทำหรือความคิดของมนุษย์ เช่น วัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่อ และกฎหมาย สิ่งแวดล้อมทางสังคมมีความสำคัญต่อมนุษย์อย่างมาก ช่วยให้มนุษย์สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างสะดวกสบายและมีประสิทธิภาพมากขึ้น อย่างไรก็ตาม สิ่งแวดล้อมทางสังคมอาจส่งผล กระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติได้ เช่น การปล่อยมลพิษ การทำลายป่า การบุกรุกพื้นที่ธรรมชาติ เป็นต้น

สิ่งแวดล้อมทางสังคม

สิ่งแวดล้อมทางสังคมสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท

สิ่งแวดล้อมทางสังคม

สิ่งแวดล้อมทางสังคมที่เป็นรูปธรรม

สิ่งต่าง ๆ ที่อยู่รอบตัวเราที่มนุษย์สร้างขึ้นเพื่อใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ เช่น บ้าน โรงเรียน รถ ถนน คอมพิวเตอร์ เป็นต้น สิ่งแวดล้อมทางสังคมที่เป็นรูปธรรมมีลักษณะทางกายภาพ มองเห็นได้ชัดเจน มนุษย์สามารถสัมผัสหรือใช้งานได้

ตัวอย่างของสิ่งแวดล้อมทางสังคมที่เป็นรูปธรรม

 • บ้าน เป็นที่ที่เราพักอาศัย กินนอน พักผ่อน
 • โรงเรียน เป็นที่ที่เราเรียนหนังสือ เรียนรู้สิ่งต่าง ๆ
 • รถ ใช้เป็นยานพาหนะในการเดินทาง
 • ถนน ใช้สัญจรไปมา
 • คอมพิวเตอร์ ใช้ในการทำงาน การศึกษา และความบันเทิง

สิ่งแวดล้อมทางสังคมที่เป็นรูปธรรมมีอิทธิพลต่อมนุษย์อย่างมาก ทั้งในด้านการดำรงชีวิต การเจริญเติบโต และการพัฒนา มนุษย์จำเป็นต้องปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมทางสังคมที่อยู่รอบตัว เพื่อให้สามารถดำรงชีวิตได้อย่างปกติสุข

สิ่งแวดล้อมทางสังคมที่เป็นรูปธรรมมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน สิ่งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในสิ่งแวดล้อมทางสังคมที่เป็นรูปธรรม ย่อมส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทางสังคมที่เป็นรูปธรรมด้วยกันเอง เช่น การก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรมอาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทางอากาศและน้ำ เป็นต้น

การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางสังคมที่เป็นรูปธรรมจึงเป็นสิ่งสำคัญ มนุษย์ควรตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อมทางสังคมที่เป็นรูปธรรม และช่วยกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมทางสังคมที่เป็นรูปธรรมให้คงอยู่อย่างยั่งยืน

สิ่งแวดล้อมทางสังคมที่เป็นนามธรรม

สิ่งต่าง ๆ ที่อยู่รอบตัวเราที่มนุษย์สร้างขึ้นเพื่อใช้ในการดำเนินชีวิต เช่น วัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่อ ศาสนา กฎหมาย เศรษฐกิจ การเมือง การศึกษา เป็นต้น สิ่งแวดล้อมทางสังคมที่เป็นนามธรรมมีลักษณะทางความคิด ไม่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน มนุษย์ไม่สามารถสัมผัสหรือใช้งานได้โดยตรง

ตัวอย่างของสิ่งแวดล้อมทางสังคมที่เป็นนามธรรม

 • วัฒนธรรม เป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นเพื่อใช้ในการดำเนินชีวิต เช่น ภาษา การแต่งกาย อาหารการกิน ประเพณี พิธีกรรม
 • ประเพณี เป็นสิ่งที่สืบทอดกันมารุ่นต่อรุ่น เช่น วันสงกรานต์ วันลอยกระทง วันปีใหม่
 • ความเชื่อ เป็นสิ่งที่มนุษย์ยึดถือ เช่น ความเชื่อเรื่องผีสางเทวดา ความเชื่อเรื่องโชคลาง
 • ศาสนา เป็นสิ่งที่มนุษย์ยึดถือและปฏิบัติ เช่น ศาสนาพุทธ ศาสนาคริสต์ ศาสนาอิสลาม
 • กฎหมาย เป็นสิ่งที่กำหนดสิทธิและหน้าที่ของมนุษย์ เช่น กฎหมายอาญา กฎหมายแพ่ง
 • เศรษฐกิจ เป็นสิ่งที่เกี่ยวกับการผลิต การค้าขาย และการใช้ทรัพยากร
 • การเมือง เป็นสิ่งที่เกี่ยวกับการบริหารประเทศ
 • การศึกษา เป็นสิ่งที่เกี่ยวกับการเรียนรู้

สิ่งแวดล้อมทางสังคมที่เป็นนามธรรมมีอิทธิพลต่อมนุษย์อย่างมาก ทั้งในด้านการดำรงชีวิต การเจริญเติบโต และการพัฒนา มนุษย์จำเป็นต้องปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมทางสังคมที่อยู่รอบตัว เพื่อให้สามารถดำรงชีวิตได้อย่างปกติสุข

สิ่งแวดล้อมทางสังคมที่เป็นนามธรรมมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน สิ่งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในสิ่งแวดล้อมทางสังคมที่เป็นนามธรรม ย่อมส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทางสังคมที่เป็นนามธรรมด้วยกันเอง เช่น การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองอาจส่งผลกระทบต่อวัฒนธรรมและประเพณี เป็นต้น

การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางสังคมที่เป็นนามธรรมจึงเป็นสิ่งสำคัญ มนุษย์ควรตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อมทางสังคมที่เป็นนามธรรม และช่วยกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมทางสังคมที่เป็นนามธรรมให้คงอยู่อย่างยั่งยืน

เราสามารถมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางสังคมที่เป็นนามธรรมได้

 • ช่วยกันอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณี
 • ช่วยกันปฏิบัติตามกฎระเบียบของสังคม
 • ช่วยกันส่งเสริมการศึกษา
 • ช่วยกันสร้างสรรค์สังคมที่ยุติธรรมและเท่าเทียมกัน

การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางสังคมที่เป็นนามธรรม จะช่วยให้เราทุกคนสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขและยั่งยืน

Aroundofus.com

สิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้น (anthropogenic environment)

ปัญหาสิ่งแวดล้อม

ขอบคุณรูปจากเว็บ : canva