AROUNDOFUS.COM

ยูเอนพลักดันร่างสนธิสัญญาหยุดใช้พลาสติก ฉบับแรกของโลก

ยูเอนพลักดันร่างสนธิสัญญาหยุดใช้พลาสติก

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2565 รัฐสมาชิกสหประชาชาติ (UN) กว่า 170 ประเทศได้ลงมติเห็นชอบให้มีการร่างสนธิสัญญาหยุดใช้พลาสติกฉบับแรกของโลก โดยสนธิสัญญาฉบับนี้จะมีเป้าหมายเพื่อลดปริมาณขยะพลาสติกที่ปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อม ซึ่งถือเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อโลกทั้งระบบ

ยูเอนพลักดันร่างสนธิสัญญาหยุดใช้พลาสติก

สนธิสัญญาหยุดใช้พลาสติกฉบับนี้คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี 2567 โดยเนื้อหาหลักของสนธิสัญญาจะครอบคลุมถึงประเด็นสำคัญ ดังนี้

  • การลดการผลิตและการใช้พลาสติก
  • การรวบรวมและรีไซเคิลพลาสติกอย่างมีประสิทธิภาพ
  • การกำจัดพลาสติกอย่างเหมาะสม
  • การสนับสนุนการศึกษาและวิจัยเกี่ยวกับพลาสติก
ยูเอนพลักดันร่างสนธิสัญญาหยุดใช้พลาสติก

การผลักดันสนธิสัญญาหยุดใช้พลาสติกฉบับแรกของโลก ถือเป็นความก้าวหน้าที่สำคัญในการแก้ปัญหามลพิษพลาสติก ซึ่งเป็นหนึ่งในปัญหาสิ่งแวดล้อมที่รุนแรงที่สุดในปัจจุบัน สนธิสัญญาฉบับนี้จะช่วยสร้างมาตรฐานสากลในการลดปริมาณขยะพลาสติก และกระตุ้นให้ประเทศต่างๆ ทั่วโลกหันมาให้ความสำคัญกับการจัดการพลาสติกอย่างยั่งยืน

อย่างไรก็ตาม ยังมีอุปสรรคบางประการที่อาจทำให้การเจรจาสนธิสัญญาหยุดใช้พลาสติกฉบับนี้ล่าช้าหรือล้มเหลวได้ อุปสรรคเหล่านี้ ได้แก่

  • ความขัดแย้งระหว่างประเทศพัฒนาแล้วและประเทศกำลังพัฒนา
  • ความกังวลเกี่ยวกับผลกระทบทางเศรษฐกิจของสนธิสัญญา
  • ความยากลำบากในการบังคับใช้สนธิสัญญา

แม้จะมีอุปสรรคเหล่านี้ แต่การผลักดันสนธิสัญญาหยุดใช้พลาสติกฉบับแรกของโลกถือเป็นความพยายามที่สำคัญในการแก้ไขปัญหามลพิษพลาสติก ซึ่งหากประสบความสำเร็จได้ ก็จะเป็นก้าวสำคัญในการปกป้องสิ่งแวดล้อมของโลก

เว็บข่าวสิ่งแวดล้อม : Aroundofus.com